Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Bocktober, de toegang en het gebruik van de website www.bocktober.nl en de producten en/of diensten van Bocktober. Door van de website gebruik te maken en/of van één of meerdere producten en/ of diensten van Bocktober, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden Bocktober, editie 2022

N.a.w. gegevens Bocktober

Herberg de Compagnie
Spoorstraat 10-14
1601 GG Enkhuizen
info@herbergdecompagnie.nl
KvK nummer: 58273859

Bocktober Biertour

1. Definities

 1. Bocktober BockBier Tour: evenement georganiseerd door 6 horeca bedrijven en deelnemers, waarbij deelnemende bedrijven gedurende de duur van het evenement open zijn voor bezoekers op vertoon van hun toegangsbewijs. Op vertoon van het toegangsbewijs kan men bij elke deelnemer een Bockbier en amuse afnemen. De rest van de drankjes zijn van eigen rekening. De deelnemende bedrijven staan vermeld op de website bij het corresponderende evenement. 
 2. Bezoeker: De bezitter van een deelnamebewijs voor één van de producten van Bocktober en/of de afnemer van een ander deelnamebewijs zodra de betaling is geschied of bevestigd.


2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Op alle met Bocktober gesloten overeenkomsten met betrekking tot de producten van Bocktober zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door Bocktober uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.


3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tot stand, door aankoop en betaling van één van de producten van Bocktober, hetzij besteld via de website.
 2. Het deelnamebewijs geeft toegang tot alle deelnemende horeca bedrijven op de datum zoals vermeld op het deelnamebewijs, tenzij door Bocktober anders aangegeven op de website www.bocktober.nl of schriftelijk medegedeeld aan de deelnemer.

4. Prijs

 1. Bocktober heeft het recht om de op de website vermelde prijzen te allen tijde te wijzigen.
 2. Bezoeker betaalt voor de bestelde producten en/of diensten de in de overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats door betaling via iDeal.
 3. De in de overeenkomst vermelde prijs is inclusief alle van toepassing zijnde belastingen (waaronder BTW).
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van het deelnamebewijs na ontvangst van de betaling. Het deelnamebewijs kan worden afgehaald bij één van de deelnemende horecabedrijven, wat het het startpunt wordt van de bezoeker. Men wordt hierover geïnformeerd per email.


5. Privacy

 1. Bij het bestellen van een deelnamebewijs worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door Bocktober verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomst(en) en om u te informeren over voor u mogelijk relevante (bestaande en of nieuwe) producten en diensten van Bocktober Als u verder geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u dit schriftelijk melden bij: Bocktober, ter attentie van Herberg de Compagnie, Spoorstraat 10-14, 1601 GG Enkhuizen, mail:info@herbergdecompagnie.nl. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Bocktober houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
 2. De bezoeker is ervan op de hoogte en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Bocktober de persoonsgegevens van de bezoeker verwerkt, met inbegrip van de gegevens over bezoeker activiteiten op de website en de producten en/ of diensten die de deelnamebewijshouder heeft besteld.
 3. De Bezoeker stemt er mee in dat hij of zij gefotografeerd en/of gefilmd kan worden in een horeca gelegenheid tijdens de evenementen. En dat dit fotografisch materiaal ter promotionele doeleinden kan worden gebruikt.


6. Aansprakelijkheid

  1. Bocktober is niet aansprakelijk voor de door de deelnemende horecabedrijven en andere zaken geleverde producten en diensten, noch voor onjuiste informatie op de website van Bocktober, noch voor de mogelijke gevolgen van de weigering van horecabedrijven om het deelnamebewijs te accepteren.
  2. Bocktober kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.


7. Gebruik van de Bocktober Tour tickets

  1. Op basis van de door de bezoeker verstrekte gegevens wordt door Bocktober een ticket verstrekt. Bezoeker staat er voor in dat de aan Bocktober verstrekte gegevens, waaronder namen en adressen, juist en volledig zijn.
  2. Het veranderen dan wel kopiëren van de e-tickets is niet geoorloofd en wordt beschouwd als fraude waarvan aangifte kan worden gedaan bij de politie.
  3. Een e-ticket is alleen geldig in de deelnemende restaurants op de datum zoals vermeld op het e-ticket. Een e-ticket geeft toegang in de door het restaurant voor publiek opengestelde ruimtes en geeft recht op een door het restaurant bereid gerecht.


8. Annuleren van het Bocktober tour ticket

Annuleren is niet mogelijk.

9. Overige bepalingen

 1. Bocktober behoudt zich het recht voor te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Bezoeker wordt hiervan op de hoogte gesteld middels een brief of e-mail. Indien bezoeker niet binnen 10 dagen na verzending van de mededeling bezwaar maakt tegen de toepasselijkheid van de wijzigingen of aanvullingen, wordt bezoeker geacht daarmee in te stemmen. Een uitzondering wordt gemaakt voor situaties van overmacht waarbij het bestaansrecht van het bedrijf in gevaar komt en daarom niet anders kan dan afwijken van haar Algemene Voorwaarden.
 2. Bocktober mag bij de uitvoering van de overeenkomst met afnemer naar eigen inzicht derden inschakelen.
 3. Bocktober is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een door haar aan te wijzen derde. Bezoeker geeft nu voor alsdan toestemming daartoe.
 4. Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst met de bezoeker is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 5. Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.